Data Management Platform

Read more
  • 01/01/2022
  • 0

สรุปหนังสือ Data Driven ว่าด้วยเรื่องของ DMP จาก Salesforce อ่านจบมานานแต่เพิ่งจะได้มีเวลามาสรุปส่งท้ายปี หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็น use case หรือ case study ของธุรกิจที่ใช้ Data Driven Business ที่หลากหลายขึ้น เมื่อการตลาดแบบรู้ใจ Personalization คือหัวใจของการเติบโตทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การจะ Personalization ได้อย่างรู้ใจและแม่นยำก็ต้องมาจาก Data...