Japan Dark Side ถึงร้ายก็รัก

เบื้องหน้าภาพญี่ปุ่นที่คุ้นชิน ความงาม ความปราณีต ความคลีน ความทันสมัย ความเป็นระเบียบ ที่เปรียบเสมือนด้านสว่างหรือภาคสีขาวของเจแปนนั้น ตรงข้ามกันภาคด้านมืด ดาร์คไซด์ นั้นเป็นยังเป็นเรื่องที่เราคนไทยรู้กันแค่ลางๆ สีเทาๆเท่านั้นเอง Japan Dark Side เล่มนี้เหมือนคู่มือภาคค่ำของคนญี่ปุ่น ที่เขียนโดยประสบการณ์ตรงของ บูม ภัทรพล เหลืองบุญชู ชายผู้ใช้ชีวิตตั้งแต่เรียนจนทำงานแบบคนญี่ปุ่นจริงๆมาถ่ายทอดให้ เพราะชีวิตมีหลายด้าน แต่ละด้านก็มีหลายมิติ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของชีวิตคนญี่ปุ่นมากขึ้นกับคนนอกอย่างคนไทย เช่น สาวนั่งดริงก์ “เคียะบะโจ” ของญี่ปุ่น ที่ใช้หลักการ personalized marketing…