The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI

วันนี้จะมาสรุปรีวิวหนังสือ The Big Nine ยักษ์ 9 ตน อิทธิพลแห่ง AI พูดถึงเรื่องเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่สายเทคในวันนี้มีอิทธิพลต่อโลกทั้งใบมากกว่าที่หลายคนจะจินตนาการออกครับ ซึ่งยักษ์ใหญ่ทั้ง 9 ก็ประกอบด้วย Google, IBM, Alibaba, Amazon, Facebook, Microsoft, Tencent, Apple และ Baidu บริษัททั้ง 9 ที่ว่ามานี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เริ่มตั้งแต่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ ไม่ว่าเราจะใช้ iPhone ของ…